جو كره زمین

جو زمین لایه نازكی از گازها است كه كره زمین را احاطه كرده اند. این جومتشكل از 78% نیتروژن، 21% اكسیژن، 9/0% ارگون، 03/0% دی اكسیدكربن ومقدار كمی از گازهای دیگر است. این لایه نازك گازی با حفظ گرمای درون جو وجلوگیری از تابش تشعشعات فرا بنفش خورشید به زمین، كره زمین را نسبت به دمای بالا عایق می كند. ضخامت جو زمین   حدود 300 مایل(480 كیلومتر) است.اما حدود 80% از جو زمین در 10 مایلی(16 كیلومتر) از سطح زمین ان جای می گیرد. محل دقیقی به عنوان پایان جومعرفی نشده است. تنها میتوان به این اشاره كرد كه جو نازكتر ونازكتر می شود تا جایی كه در فضای خارجی محو می شود.

فشار هوا:

فشار هوا در سطح دریا حدود 7/14 پوند در اینچ مربع است.با افزایش ارتفاع فشار هوا كم می شود. در ارتفاع10000 فوتی فشار هوا حدود 10 پوند در اینچ مربع است واكسیژن كمی برای تنفس موجود است.

لایه های جو:

دما سپهر: دما سپهر یك طبقه بندی حرارتی برای جو است. در جو، دما نسبت به ارتفاع افزایش می یابد. دما سپهر متشكل از فرا سپهرو بخشی از یونسپهر است.

فرا سپهر: فراسپهر خارجی ترین لایه جو زمین است. ارتفاع فراسپهر بین 400 مایل(640 كیلومتر) تا 800 مایل(1280 كیلومتر) است. مرز پائینی فراسپهر سطح بحرانی فرار نام دارد جایی كه فشار جوی ودما بسیار پائین است.

یونسپهر: یونسپهر از ارتفاع 43تا50 مایلی(70تا80 كیلومتری) اغاز شده وتا ارتفاع 400 مایلی (640 كیلومتر) ادامه می یابد. این لایه شامل تعداد زیادی یون و پلاسما می شود. یونها به واسطه برخورد افتاب با اتمها و فروپاشی الكترونها به وجود می ایند. نتیجه این فرایند ایجاد شفق قطبی در یونسپهر است.

مزوسفر: ویژگی مزوسفر كاهش دما با افزایش ارتفاع است. مزوسفر 31تا50 مایل (17تا80 كیلومتر) روی سطح زمین امتداد می یابد.

  استراتوسفر: ویژگی استراتوسفر افزایش نا چیز دمانسبت به ارتفاع وفقدان ابراست. استراتوسفر بین 11تا31 مایل (17تا50 كیلومتر) روی سطح زمین امتداد می یابد.لایه اوزون زمین در استراتوسفر قرار دارد. اوزون كه شكلی از اكسیژن است برای بقای ما حیاتی است. لایه اوزون جذب كننده مقدارزیادی از انرژی فرا بنفش خورشید است.فقط بلندترین ابرها (سیروس، سیرستروس و سیرسكومولوس) در استراتوسفر پائین قراردارند.

تروپپوز: تروپپوز منطقه مرزی یا لایه تغییر بین تروپوسفر و استراتوسفر است.ویژگی تروپپوز عدم تغییردما با افزایش ارتفاع است.

تروپوسفر: تروپوسفر پست ترین لایه درجو زمین یا هر سیاره دیگری است. تروپوسفربر روی كره زمین از سطح دریا تا ارتفاع 11 مایلی (17 كیلومتری) امتداد می یابد. اب وهوا وابرها در تروپوسفر پدید می ایند. معمولا در تروپوسفر با افزایش ارتفاع دما كاهش پیدا می كند.

ساختارجو:

 جو زمین به واسطه فرایندی به نام تخلیه گازسیاره ای به وجود امد. دراین فرایند گازهایی مانند دی اكسیدكربن، بخار اب، دی اكسیدگوگرد و نیتروژن از طریق اتشفشانها ودیگر فرایندهای مشابه از درون زمین خارج شدند. اشكال زندگی بر روی زمین از زمان تكامل خود تركیب جوراتعدیل كرده اند.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 بهمن 1388    | توسط: روژان حمیدی نژاد    |    | نظرات()